VAKKEUSES

pdfLaai pdf af

STUDIERIGTING:

By alle hoërskole (Inrigtings vir Verdere Onderwys en Opleiding: VOO) word die NAKBV (Nasionale Assessering en Kurrikulum Beleidsverklaring) aangebied. ‘n Leerder verwerf toelating tot ‘n  Uiversiteit, TUT of Tegniese  Kollege  (Kollege vir VOO) op grond van die aantal krediete behaal in die onderskeie vakke en die korrekte vakkeuse volgens die vereistes van ‘n bepaalde fakulteit/graad/kursus van die Tersiêre inrigting.

‘n Leerder moet minstens 7 vakke neem, maar kán ‘n ekstra vak buite skoolure neem, mits die skool die vak na-uurs aanbied en die leerder aan die nodige vereistes voldoen; en die vak in sy/haar vakkeuse toegelaat word.

Gr 8 en 9 leerders neem alle vakke soos voorgeskryf deur Nasionale beleid.

In die Gr 9 skooljaar moet VAKKEUSE gedoen word vir Gr. 10-12 vervolgens uiteengesit. Let daarop dat ‘n leerder die GEWONE STUDIERIGTING of die TEGNIESE STUDIERIGTING kan neem.

 • AKADEMIESE STUDIERIGTING

Graad 10 en 11

HTS MIDDELBURG – GRAAD 9 – VAKKEUSE 2023/2024

AKADEMIESE STUDIERIGTING

Naam en Van :
Klas:
Die volgende vakke is verpligtend:

 

1. 1.    Afrikaans
2.    Engels
3.    Lewensoriëntering
Verpligte keuse tussen Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
2. WISKUNDE (60% in GR 9)
Of
Wiskundige Geletterdheid
GRAAD 9 WISKUNDE PUNT PUNT (%) HANDTEKENING (Mev.  Celia Roos)
Die volgende vakke is keusevakke.  Kies slegs EEN vak uit elke groep.  Merk jou keuse met ‘n kruisie. Merk met (X)
Keuse 1 Rekeningkunde  
Geografie  
Ontwerp
Lewenswetenskappe
Ingenieursgrafika en Ontwerp
Rekenaartoepassingstegnologie
Gasvryheidstudie
Die volgende vakke is keusevakke.  Kies slegs EEN vak uit elke groep.
Merk jou keuse met ‘n kruisie.
Merk met (X)
Keuse 2 Besigheidstudies  
Ingenieursgrafika en Ontwerp
Inligtingstegnologie (Wisk 60%)
Visuele kuns
Lewenswetenskappe
Rekenaartoepassingstegnologie
Toerisme
Die volgende vakke is keusevakke.  Kies slegs EEN vak uit elke groep. Merk jou keuse met ‘n kruisie. Merk met (X)
Keuse 3 Fisiese wetenskappe
Gasvryheidstudie
Besigheidstudies
Ingenieursgrafika en Ontwerp
Rekenaartoepassingstegnologie
Toerisme
  Ekstra vak wat jy wil kies?
LET OP DIE VOLGENDE BELANGRIKE INLIGTING!
UNIVERSITEIT 

* Alle vakke tel vir universiteitstoelating (TPT-telling).  Maak seker van die vereistes van onderskeie fakulteite.

Kostes verbonde aan die vakke:

Gasvryheidstudies – R650
RTT – R650
Kuns – R650
IT – R700
Ontwerp – R450
Addisionele vakke (per vak)- R650

 1. Belangrik!  Kuns, Ontwerp en Gasvryheidstudies is onderhewig aan ‘n keuringsproses
 2. Om Wiskunde te neem, MOET ‘n gemiddeld van 60% vir Wiskunde in Gr 9 behaal word.
 3. ‘n Gemiddeld van 50% vir Wiskunde in Gr 9 is nodig om Tegniese Wiskunde te neem.
 4. Rekenaartoepassingstegnologie (RTT), Inligtingstegnologie (IT) en Ingenieursgrafika en Ontwerp (IGO) kan as addisionele vakke geneem word.
 5. Die keuse waain die leerder die vak neem, sal afhang van die getal leerders in daardie spesifieke keuse.
 6. Wiskunde en Tegniese Wetenskappe kan nie saam geneem word nie.
 7.  Tegniese Wiskunde en Fisiese Wetenskappe kan nie saam geneem word nie.
HTS MIDDELBURG – GRADE 9 – SUBJECT CHOICES 2023/2024

ACADEMIC PROGRAMME

Name & Surname:
Class:
The following subjects are compulsory:
1.
 1. Afrikaans  FAL
 2. Engels HL
 3. Life Orientation
If a learner is considering Mathematics, they must obtain an average of 60% in Grade 9.

Mark with a X

2. Mathematics (60% in GR 9)
Or
Mathematical Literacy
  GRADE 9 MATHS MARK MARK (%) SIGNATURE

 (Mrs. Celia Roos)

Choose ONE from each group.  Mark  with an (X). Mark  with an (X).
GROUP 1 Engineering Graphics and Design  
Computer Applications Technology  
Choose ONE from each group.  Mark  with an (X). Mark  with an (X).
GROUP 2 Life Sciences  
Tourism
Choose ONE from each group.  Mark  with an (X). Mark  with an (X).
GROUP 3 Physical Sciences
Business Studies
  ANOTHER SUBJECT YOU WANT TO CONSIDER?
TAKE NOTE OF THE FOLLOWING IMPORTANT INFORMATION
UNIVERSITY

* All subjects add towards your APS score.

ADDITIONAL COSTS:
CAT – R650

ADDITIONAL SUBJECST (per subject)- R650

 1. Belangrik!  Kuns, Ontwerp en Gasvryheidstudies is onderhewig aan ‘n keuringsproses.
 2. Om Wiskunde te neem, MOET ‘n gemiddeld van 60% vir Wiskunde in Gr 9 behaal word.
 3.  ‘n Gemiddeld van 50% vir Wiskunde in Gr 9 is nodig om Tegniese Wiskunde te neem.
 4. Rekenaartoepassingstegnologie (RTT), Inligtingstegnologie (IT) en Ingenieursgrafika en Ontwerp (IGO) kan as addisionele vakke geneem word.
 5. Die keuse waain die leerder die vak neem, sal afhang van die getal leerders in daardie spesifieke keuse.
 6. Wiskunde en Tegniese Wetenskappe kan nie saam geneem word nie.
 7. Tegniese Wiskunde en Fisiese Wetenskappe kan nie saam geneem word nie.
HTS MIDDELBURG – GRAAD 9 – VAKKEUSE 2023/2024
TEGNIESE STUDIERIGTING
Naam en Van :
Klas:
Die volgende vakke is verpligtend:
1.
 1. Afrikaans
 2. Engels
 3. Lewensoriëntering
Verpligte keuse tussen Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
2. WISKUNDE (60% in GR 9)
Of
Wiskundige Geletterdheid
GRAAD 9 WISKUNDE PUNT PUNT (%) HANDTEKENING (Mev.  Celia Roos)
Die volgende vakke is keusevakke.  Kies slegs EEN vak uit elke groep.  Merk jou keuse met ‘n kruisie. Merk met (X)
Keuse 1 Konstruksie  
Elektronika  
Elektriënswerk
Motorwerktuigkundige
Pas-en Masjinering
Sweis-en Metaalbewerking
Die volgende vakke is keusevakke.  Kies slegs EEN vak uit elke groep.
Merk jou keuse met ‘n kruisie.
Merk met (X)
Keuse 2 Ingenieursgrafika en Ontwerp (TT)  
Die volgende vakke is keusevakke.  Kies slegs EEN vak uit elke groep. Merk jou keuse met ‘n kruisie. Merk met (X)
Keuse 3 Fisiese Wetenskappe of
Tegniese Wetenskappe
  Ekstra vak wat jy wil kies?

VEREISTES VIR TOELATING TOT ONDERWYSSTUDIES:

Raadpleeg die gekose instansie of DSO vir vereistes vir spesifieke studierigting.

VEREISTES VIR TOELATING TOT ‘N TECHNIKON:

Raadpleeg die gekose instansie of DSO vir vereistes vir spesifieke studierigting.

6.1 VERPLIGTE LEERAREAS VIR GRAAD 8 EN GRAAD 9

Taal Geletterdheid en Kommunikasie (Afr. en Eng.). Wiskundige Geletterdheid.
Sosiale Wetenskappe.
Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe. Natuurwetenskappe.
Tegnologie. Kuns en Kultuur.
Lewensoriëntering.

SLAAGVEREISTES VIR GRAAD 8 EN 9:

50% In Huistaal
40% In Eerste Addisionele Taal 40% In Wiskunde
40% In 3 vakke
30% In 2 vakke

OORPLASING:

TGK     30%
Wiskunde       30%
3 x ander vakke  40%
2 x ander vakke  30%

SLAAGVEREISTES VIR GRAAD 10 tot 12:

40% In HUISTAAL
40% In twee ander EKSAMENVAKKE 30% In drie ander EKSAMENVAKKE
Kondonering slegs in EEN vak van maks. 2%

BEKRONING

Erekleure word verwerf as volg: Gemiddelde persentasie
Gr. 8 en 9: 85% en meer
Gr. 10, 11, 12: 80% en meer

Halferekleure word verwerf as volg: Gemiddelde persentasie
Gr. 8 en 9: 80% en meer
Gr. 10, 11, 12: 75% en meer