Vakkeuses

STUDIERIGTING:

By alle hoërskole (Inrigtings vir Verdere Onderwys en Opleiding: VOO) word die NAKBV (Nasionale Assessering en Kurrikulum Beleidsverklaring) aangebied. ‘n Leerder verwerf toelating tot ‘n Universiteit, TUT of Tegniese Kollege (Kollege vir VOO) op grond van die aantal krediete behaal in die onderskeie vakke en die korrekte vakkeuse volgens die vereistes van ‘n bepaalde fakulteit/graad/kursus van die Tersiêre inrigting.

‘n Leerder moet minstens 7 vakke neem, maar kán ‘n ekstra vak buite skoolure neem, mits die skool die vak na-uurs aanbied en die leerder aan die nodige vereistes voldoen; en die vak in sy/haar vakkeuse toegelaat word.

Gr 8 en 9 leerders neem alle vakke soos voorgeskryf deur Nasionale beleid.

In die Gr. 9-skooljaar moet VAKKEUSE gedoen word vir Gr. 10-12 vervolgens uiteengesit. Let daarop dat ‘n leerder die GEWONE STUDIERIGTING of die TEGNIESE STUDIERIGTING kan neem.

GEWONE STUDIERIGTING

Finale keuse 2018 – Graad 10, 11 en 12.

1.

Die volgende vakke is verpligtend:

2.  Kies een: verpligtend

* Afrikaans

Wiskunde

* Engels

of

* Lewensoriëntering

Wiskundige geletterdheid

Om Wiskunde te neem moet ‘n gemiddeld van 50% in graad 9 behaal word

3.

Die volgende vakke is keusevakke: Kies slegs EEN vak uit elke groep.

Belangrik

Vakke in vet letters gedruk verleen

UNIVERSITEITSTOELATING

Minstens 50% vir 4 erkende vakke is nodig vir universiteitstoelating.

Byvoorbeeld: 2 Tale Wiskunde of

Wiskundige geletterdheid

 

Een of meer van die volgende vakke:

            Fisiese Wetenskap

            Lewenswetenskap

            Inligtingstegnologie

            Rekeningkunde

            Ingenieursgrafika en ontwerp

            Geografie

            Besigheidstudies

            Kuns

             Verbruikerstudies

 

#

KEUSE 1 –

 

Rekeningkunde

 

Geografie

 

Ingenieursgrafika en Ontwerp

 

Lewenswetenskap

 

Rekenaartoepassingstegnologie

 

Verbruikerstudies

 

 

 

 

 

 

 

 

##

KEUSE 2 –

 

Besigheidstudies

 

Geografie

 

Ingenieursgrafika en Ontwerp

 

Inligtingstegnologie

 

Kuns

 

Lewenswetenskap

Belangrik:

Kuns sal slegs op aanbeveling geneem kan word – aanlegtoetse is noodsaaklik.  Wiskundige Geletterdheid word nie erken om in ‘n Wiskundige, Mediese of Ingenieursrigting te studeer nie.

 

Rekeningkunde

 

Rekenaartoepassingstegnologie

 

Toerisme

 

 

 

 

 

 

###

KEUSE 3 –

Addisionele kostes

 

Fisiese Wetenskap

1. Gasvryheidstudies/Verbruikerstudies R650

 

Besigheidstudies

2. Rekenaartoepassingstegnologie R650

 

Geografie

3. Kuns R650

 

Rekenaartoepassingstegnologie

4. Inligtingstegnologie R700

 

 

5. Addisionele vak (per vak) R650

Let op die volgende belangrike inligting:

      Om Wiskunde te neem, moet ‘n gemiddeld van 50% vir Wiskunde in Graad 9 behaal word.

      Om Inligtingstegnologie te neem, moet ‘n Wiskundepunt van 65% behaal word.

      Fisiese Wetenskap kan slegs saam met Wiskunde geneem word.

      Om Rekeningkunde of Inligtingstegnologie te neem moet ‘n leerder WISKUNDE neem.

    

TEGNIESE STUDIERIGTING:

Tegniese Vakkeuse 2018 – Graad 10, 11 en 12

1.

Die volgende vakke is verpligtend:

2. Kies een: verpligtend

* Afrikaans

Wiskunde (minstens 50% graad 9)

* Engels

of

* Lewensoriëntering

Tegniese Wiskunde (minstens 45% graad 9)

Om Wiskunde te neem moet ‘n gemiddeld van 50% in graad 9 behaal word

 

Tegniese wiskunde: ‘n gemiddeld van minstens 40% moet in graad 9 behaal word

3.

Die volgende vakke is keusevakke:

Belangrik

Vakke in vet letters gedruk verleen

universiteitstoelating.

Minstens 50% vir 4 erkende vakke is nodig vir universiteitstoelating.

Byvoorbeeld:

2 Tale

Wiskunde

Een of meer van die volgende vakke:

Fisiese Wetenskap

Ingenieursgrafika en Ontwerp

 

Kies slegs een vak uit elke groep.

#

KEUSE 1 –

 

Konstruksie

 

Houtbewerking

 

Siviele Dienste

 

Elektronika

 

Elektrisiënswerk

 

Digitale Elektronika

 

Motorwerktuigkunde

 

Pas- en Masjinering

 

Sweis- en Metaalbewerking

 

 

 

 

Om Fisiese Wetenskap te neem moet ‘n leerling Wiskunde neem

##

KEUSE 2 –

 

Ingenieursgrafika en Ontwerp

 

 

 

 

 

 

 

 

KEUSE 3 –

Addisionele kostes

 

Fisiese Wetenskap

1 Rekenaartoepassingstegnologie R650

 

Tegniese Wetenskap

2 Inligtingstegnologie R700

 

 

3 Addisionele vak (per vak) R650

Let op die volgende belangrike inligting:

Om Wiskunde te neem, moet ‘n gemiddeld van 50% vir Wiskunde Geletterdheid in Graad 9 behaal word.

‘n Gemiddeld van 45% (Slaag) vir Wiskundige Geletterdheid in graad 9 is nodig om Tegniese Wiskunde in graad 10 te neem.

 Rekenaartoepassingstegnologie kan as addisionele vak geneem word.

    
 • VEREISTES VIR TOELATING TOT ONDERWYSSTUDIES:

Raadpleeg die gekose instansie of DSO vir vereistes vir spesifieke studierigting.

       VEREISTES VIR TOELATING TOT ‘N TECHNIKON:

Raadpleeg die gekose instansie of DSO vir vereistes vir spesifieke studierigting.

 

VERPLIGTE LEERAREAS VIR GRAAD 8 EN GRAAD 9

Taal Geletterdheid en Kommunikasie (Afr. en Eng.)

Wiskundige Geletterdheid

Sosiale Wetenskappe

Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe

Natuurwetenskappe

Tegnologie

Kuns en Kultuur

Lewensoriëntering

SLAAGVEREISTES VIR GRAAD 8 EN 9:

50% In Huistaal

40% In Eerste Addisionele Taal 40% In Wiskunde

40% In 3 vakke

30% In 2 vakke

Geen kondonering mag plaasvind nie.

OORPLASING:

TGK                    30%

Wiskunde            30%

3 x ander vakke   40%

2 x ander vakke    30%

SLAAGVEREISTES VIR GRAAD 10 tot 12:

40% In HUISTAAL

40% In twee ander EKSAMENVAKKE 30% In drie ander EKSAMENVAKKE Geen kondonering mag plaasvind nie.

Is Tegnies die regte keuse?

Gedurende die 90’s het ‘n groot hoeveelheid kundige mense die land verlaat.  In Suid-Afrika is die gemiddelde ouderdom vir gekwalifiseerde tegnici en ingenieurs 55 jaar! Tans word op hoë vlak samesprekings met die Seta’s en die Onderwysdepartement om die huidige Tegniese Wiskunde en Tegniese Wetenskap te erken vir  vakleerlingskap.  Dit sal beteken dat leerders met dié vakke hulle eweknieë in gewone hoërskole ver vooruit is en onmiddellik kan aangaan met hul vakleerlingskap vir al  die verskillende vakrigtings.

Wat beteken dit vir jou?  Teen die tyd dat jy aan die HTS Middelburg matrikuleer, sal daar ’n groot vraag na tegnici, ambagsmanne en ingenieurs in ons land wees! Hier kry jy blootstelling aan ‘n tegniese veld.   Na matriek kan jy dadelik met jou beroep begin en/of selfs beter kwalifiseer en geld maak!

Baie skole sal jou vertel dat tegnici nie meer nodig is nie. Luister maar na die minister en kenners: Tegnies = Toekoms!

Jy het 6 verpligte vakke en EEN keusevak.  Kies een vak uit die 3 moontlike rigtings wat HTS Middelburg aanbied:

Siviel

– Houtbewerking

– Siviele dienste

– Konstruksie

Elektries

– Elektriese Tegnologie

– Elektronika

– Digitale Elektronika

Meganies

– Pas en Masjinering

– Motorwerktuigkunde

– Sweis en metaalbewerking

Hoe doen ek dit?

Die Onderwysdepartement van Suid-Afrika bepaal dat almal in Suid-Afrika in Gr. 8 en 9 dieselfde vakke neem.  Dit geld dus vir jou as ROOIE ook!  Eers in Graad 10 het jy ‘n keuse in watter rigting jy wil spesialiseer.  MAAR in Graad 8 en 9 word leerders by ons skool reeds informeel blootgestel aan die tegniese rigtings wat aangebied word. Jy sal ook in die 3de kwartaal van jou Graad 9-jaar aanlegtoetse aflê wat kan help dat jy sélf besluit in watter rigting jy wil spesialiseer. Sou jy sterk tegniese aanleg toon, kan jy selfs nog verdere toetse aflê om jou sterkste rigting te bepaal.  Daar is sekere vakke wat in Graad 10 tot 12 verpligtend is:

Afrikaans Huistaal, Engels Addisionele Taal,  Lewensoriëntering, Wiskunde of Tegniese Wiskunde, Fisiese Wetenskap of Tegniese Wetenskap, Ingenieursgrafika en Ontwerp

Wat is die verskil tussen Wiskunde, Wiskundige Geletterdheid en Tegniese Wiskunde?

Indien jy sukkel met Wiskunde, kan jy Tegniese Wiskunde neem.   Dit is wel moeiliker as Wiskundige Geletterdheid, maar nie bo  iemand se vuurmaakplek nie!  Wiskundige Geletterheid is nie ‘n opsie nie.

Wat is die verskil tussen Fisiese Wetenskap en Tegniese Wetenskap?  Jy moet ‘n “Wetenskap”-vak neem vir die tegniese rigting.  Indien jy sukkel met Fisiese Wetenskap kan jy Tegniese Wetenskap neem.

Siviele Tegnologie

Wat is Siviel:

Siviele Tegnologie fokus op vaardighede en beginsels in die beboude omgewing en op die tegnologiese proses van probleemoplossing. Dit ontwikkel praktiese vaardighede en pas wetenskaplike beginsels toe.

Wat het ek nodig:

 • Belangstelling in ontwerp, insig in 3-dimensionele voorwerpe
 • ‘n Kreatiewe benadering tot probleemoplossing
 • Leerders wat dit geniet om praktiese werk te doen en met   verskillende apparaat en toerusting te werk
 • Tekengereedskap
 • Wiskunde of Tegniese Wiskunde
 • EN Fisiese Wetenskap of Tegniese Wetenskap
 • Ingenieursgrafika en Ontwerp
 • Siviel het drie afdelings:
 • Houtbewerking
 • Siviele dienste
 • Konstruksie     
 • Ingenieursgrafika & -Ontwerp

Dit is ‘n akademiese vak met onderskrywing wat beteken dit het matrikulasievrystellingstatus. 

Wat is IGO: 

 • – Siviele Tekene  (Huisplanne, ens)
 • – Meganiese Tekene (Enkel en saamgestelde komponente)
 • – Elektriese Tekene (Komponente en bedrading van huise)
 • – Ontwerptekene (Vryhandtekene)
 • – Doen van Siviele of Meganiese praktiese take  

Wat kan ek met IGO doen? 

 • Argitektuur
 • Boutekenaar
 • Binnenshuise ontwerper
 • Binnenshuise versierder
 • Struktuurbeplanner
 • Ingenieurswese (veral Siviel en Meganies)
 • Stads- en streeksbeplanner
 • Bou-inspekteur
 • Meganiese Tekenaar, Ontwerptekenaar, Landskapargitektuur (Uitleg van tuine) 

Wat het ek nodig?

 • Belangstelling in ontwerp, insig in 3-dimensionele voorwerpe
 • ’n Kreatiewe benadering tot probleemoplossing
 • Tekengereedskap
 • Wiskunde of Tegniese Wiskunde 
 • EN Fisiese Wetenskap of Tegniese Wetenskap

Meganiese Tegnologie

Meganiese Tegnologie fokus op die tegnologiese proses (probleemoplossing) van ontwerp tot die maak van ‘n praktiese oplossing. Daar word van vervaardigsmetodes soos draaiwerk, sweiswerk en die onderhoud en eienskappe van materiaal en produkte geleer.

Motorwerktuigkunde

 • Die kurrikulum sluit in: kragte, bediening van motors, elektriese komponente van motors, werking van enjins.

Pas en draaiwerk

 • Die kurrikulum sluit in: mikrometers, wrywing, DRO-programmering, Meganismes, Bore, Spoedberekeninge ens.

Sweis en Metaalbewerking

 • Die kurrikulum sluit in: elektriese komponente, sleutels en gebit, verskillende voegvorms en metale.
 • Die fokus is om kennis op te bou met die presiese draai- en paswerk om onderdele te kan vervaardig en om met die beskikbare masjinerie ratte te kan produseer.
 • Teoretiese kennis is net so belangrik as wat die praktiese kennis is en word geïnkorporeer by die praktiese werk. ‘n Leerder moet kan uitwerk om induksie op die masjien te kan doen en om skroefdraadsnywerk te doen.
 • Die leerders word ook geleer om te sweis en basiese plaatmetaal- werk te doen.

Wat het ek nodig:

 • Leerders wat belangstel in die ontwerp en maak van produkte sal goed vaar in Meganiese Tegnologie
 • Ander vakke:
 • Wiskunde of Tegniese Wiskunde EN Fisiese Wetenskap of Tegniese Wetenskap, Ingenieursgrafika en Ontwerp.

Wat kan ek doen met Meganies:

 • Meganiese Ingenieurswese
 • Sweiswerk
 • Pas- en Draaiwerk
 • ‘n Vakleerling in enige meganiese rigting
 • Eie besigheid

Wat is Elektries:

 • Fokus hoofsaaklik op huishoudelike en 3-fase krag. 
 • Die vak bestaan uit ‘n teoretiese en praktiese komponent.
 • Elektries fokus op gebruik en toepassings van stelsels wat gebruik maak van “Swaar stroom”.
 • Kurrikulum sluit in:  Direkte stroom, huisinstellasies, ligte industriële enkelfasestroom, transformators, PLB’s en 3-fase krag.

Wat het ek nodig:

 • Wiskunde of Tegniese Wiskunde EN
 • Fisiese Wetenskap of Tegniese Wetenskap

Wat kan ek doen met Elektries:

 • Elektriese, Elektroniese of Megatroniese Ingenieur
 • Elektroniese of Megatroniese Tegnikus 
 • Elektriese Tegnoloog
 • Elektriese Tekenaar
 • Elektrisiën of Installasie-elektrisiën
 • PCL-programmeerder
 • Produksiebestuur

Elektries het drie afdelings:

 •  Elektriese Tegnologie
 •  Elektronika
 •  Digitale Elektronika
Vakkeuses
Vakkeuses
Vakkeuses