BEVORDERINGSVEREISTES

LW:  Gebaseer op ‘n 7-puntskaal Gr. 8 – 12.

GraderingMate van bemeesteringPersentasie
7Uitstekend bereik80 – 100
6Goed bereik70 – 79
5Tot ‘n groot mate bereik60 – 69
4Middelmatig bereik50 – 59
3Ondergemiddeld bereik40 – 49
2Gedeeltelik bereik30 – 39
1Nie bereik nie  0 – 29

Graad 8 en 9

Om te slaag moet leerling aan die volgende voldoen:-

1.1       Tale                 Huistaal                                  4          (50%)

Eerste Addisionele taal         3          (40%)

1.2       Wiskunde                                                        3          (40%)

1.3       Enige ander drie (3) vakke                           3          (40%)

1.4       Ten minste in ander 2 vakke                       2          (30%)

Geen kondonering mag plaasvind nie.

Graad 10 – 12

1.1       Tale   Huistaal                                                3          (40%)

1.2       Enige 2 ander eksamenvakke                      3          (40%)

1.3       Enige ander drie (3) vakke                           2          (30%)

1.4       Minder as 20 dae afwesig

Geen kondonering mag plaasvind nie.

Met dien verstande dat die SBA komponent ingehandig is vir die vak wat nie geslaag is nie.

BEVORDERINGS AAN DIE EINDE VAN DIE JAAR

  1. Doen voorlopige bevorderings vir alle grade.
  2. Voltooi MDE 103 vir druipelinge.
  • Ouers moet ook die MDE 103 teken.
  • Alle kommunikasie ten opsigte van leerder moet gereed wees.
  1. Neem die voorlopige state na Kringbestuurder vir goedkeuring – getekende MDE 103 van elke leerder moet die state vergesel.
  2. Finaliseer state.
  3. Bind state
  4. 1 stel state na Kringbestuurder, 3 getekende stel state kom terug skooltoe – 2 X vir kantoor en 1 vir die kluis.